shutterstock_407021107

Algemene Voorwaarden

Stovita is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  69469407 en is gevestigd aan de Sutton 15, 7327 AB Apeldoorn.

Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Stovita is de eenmanszaak van Antoinette van de Meent.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Particulier die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
 6. Koper: Een bedrijf of Consument die een koopovereenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
 7. Dienstverlener: de natuurlijke persoon die diensten aan opdrachtgever aanbiedt, hierna: Stovita.
 8. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten en/of tot het leveren van Producten door Dienstverlener.
 9. Diensten: de diensten die Stovita aanbiedt zijn (stoel)massages en vitaliteitscoaching.
 10. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Stovita terzake de door de Opdrachtgever aangevraagde diensten.
 11. Producten: massageproducten en producten met betrekking tot coaching.
 12. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
 13. De website die Stovita gebruikt is www.Stovia.nl.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stovita, elke overeenkomst tussen Stovita en Opdrachtgever en op elke dienst en/of product dat door Stovita wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Stovita, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten,  krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Stovita aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Stovita is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

 1. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Stovita is overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten met Opdrachtgever.
 3. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 4. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Stovita gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. De door Stovita gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Stovita is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Stovita het recht een overeenkomst met een potentiele Koper om een voor Stovita gegronde reden te weigeren
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en de daarbij behorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Stovita niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Stovita kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
 4. Levertijden in offertes van Stovita zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Stovita niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
 7. Stovita heeft het recht om zonder opgaaf  van redenen  opgegeven bestellingen  of geplaatste  orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft Koper geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren van de bestelling/opdracht.
 8. Indien meerdere opdrachtgevers samen een order plaatsen of een bestelling opgeven waardoor een overeenkomst tot stand komt dan wel meerdere orders en/of bestellingen worden samengevoegd waardoor een overeenkomst tot stand komt, dan is iedereen van de afzonderlijke opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit die overeenkomst.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Dienstverlener heeft aanvaard.
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Stovita, zal Stovita de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal een maand geldig, daarna kan Stovita niet meer aan een Aanbod gehouden worden.
 3. Stovita is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Stovita aan Opdrachtgever.
 5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de diensten binnen de bedenktermijn van 14 dagen ter beschikking gesteld worden en direct na aanschaf geleverd worden.

Artikel 5 - Duur van de overeenkomst

1.Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Stovita een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.

 1. De overeenkomst wordt na afloop van het eerste jaar telkenmale stilzwijgend verlengd met een maand, tenzij Opdrachtgever of Stovita de overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van een maand vóór het einde van de desbetreffende maand.
 2. Zowel Opdrachtgever als Stovita kunnen de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Stovita ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een overeenkomst van opdracht, niet zijnde een duurovereenkomst, tussentijds op te zeggen.
 5. Zowel Opdrachtgever als Stovita kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Stovita nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Stovita zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Stovita het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Bij de uitvoering van de diensten is Stovita niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Stovita, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 4. De Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Stovita aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Stovita worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Stovita zijn verstrekt, heeft Stovita het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 5. Stovita is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Stovita is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Stovita bekend was.
 6. Indien door Stovita of door Stovita ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Koper vrijwaart Stovita voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.
 8. Indien medewerkers van Opdrachtgever een Opdracht geven aan Stovita mag Stovita er op vertrouwen dat deze medewerkers dit doen met toestemming en uit naam van Opdrachtgever en is Opdrachtgever gehouden om alle verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst na te komen.

Artikel 7 – Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Stovita is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Stovita gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever

Artikel 8 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingheffingen en bezorgkosten. Indien Stovita op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, zullen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten en indien van toepassing parkeerkosten) gerekend worden.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Stovita gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
 4. Opdrachtgever is gehouden om de diensten en/of producten van Stovita te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.
 5. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, per factuur te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Stovita. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Stovita een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 6. Indien Opdrachtgever een opdracht en/of overeenkomst binnen 14 dagen nadat deze door Stovita is bevestigd, annuleert, krijgt Opdrachtgever het reeds betaalde bedrag volledig teruggestort, tenzij Stovita reeds begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst. Bij annulering, uiterlijk 4 dagen voor de dag waarop de diensten uitgevoerd zou worden, is Opdrachtgever gehouden om het volledige overeengekomen bedrag van de desbetreffende dag te voldoen.

Artikel 9 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever (indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim en zal Opdrachtgever een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Stovita (voor consumenten na het uitblijven van een betaling na het verstrijken van een nadere ingebrekestelling) zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Stovita meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10 – (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Stovita of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Stovita recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen en overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding aan Opdrachtgever en/of Koper. Opdrachtgever en/of Koper dient Stovita schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.

 1. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Stovita bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Stovita gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 3. Stovita spant zich in om de dienstverlening en/of levering van producten binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Stovita.
 4. De aard van de werkzaamheden van Stovita brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Stovita nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Stovita.
 5. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

Artikel 11 - Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen acht dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Stovita erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen acht kalenderdagen na levering schriftelijk aan Stovita te worden gemeld op info@Stovita.nl. Indien een dergelijk gebrek niet binnen deze termijn is gemeld bij Stovita, vervalt het recht op reclame ter zake van zichtbare gebreken. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Koper bij grondige inspectie van de ontvangen zaken niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen  ontdekken,  dienen  aan Stovita  terstond  na ontdekking  van dat gebrek  schriftelijk  te worden  gemeld.  Indien niet terstond  gereclameerd wordt ten aanzien  van ontdekte  onzichtbare  gebreken,  vervalt  voor Koper het recht op reclame ter zake van die gebreken.
 5. Indien Koper zijn reclamerecht gebruikt, zal hij het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Stovita, gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, opdat de betreffende vertegenwoordiger van Stovita terstond in de gelegenheid wordt gesteld de ingediende reclames te controleren.
 6. Koper kan niet reclameren ten aanzien van geleverde zaken die hij inmiddels heeft (door)verkocht. Ook heeft Koper geen recht op reclame als er sprake is van geringe, in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen.
 7. Reclames of klachten met betrekking tot een deel van de geleverde  zaken kunnen  nimmer aanleiding  zijn tot afkeuring  van de gehele  levering.
 8. Koper mag tenzij op grond van door Stovita  erkende  reclame  en door Stovita daartoe  voorafgaand  verleende  schriftelijke  toestemming   geen geleverde  zaken  retour zenden.
 9. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

Artikel 12 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Indien de uitvoering van de dienstverlening op locatie van Opdrachtgever wordt uitgevoerd, dient Opdrachtgever een geschikte afgesloten ruimte beschikbaar te stellen aan Stovita.
 2. Opdrachtgever dient Stovita uiterlijk drie dagen voordat de dienstverlening plaatsvindt te informeren over het behandelschema van de desbetreffende dag. Indien een plek in de planning vrijkomt, komt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd om een andere werknemer voor eenzelfde massage van dezelfde duur te laten innemen
 3. Indien voor de uitvoering van de dienstverlening inzage in (een gedeelte van) het personeelsdossier van de desbetreffende werknemer noodzakelijk is, dient Opdrachtgever Stovita voor dit gedeelte inzicht te geven.
 4. Indien Stovita ten behoeve van de vitaliteitscoaching en/of (stoel)massages persoonsgegevens verwerkt van betrokkenen, worden deze gegevens in beginsel niet gedeeld met Opdrachtgever, tenzij betrokkene uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven. Stovita neemt ter beveiliging van deze gegevens passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Artikel 13 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging     

 1. Stovita gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Stovita de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@stovita.nl.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Stovita verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Stovita tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Stovita op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 15 – Opschorting

 1. Stovita heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.
 2. Stovita is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Stovita is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 16 – Overmacht

 1. Stovita is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Stovita wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Stovita, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Stovita zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) ziekte van Stovita (x) algemene vervoersproblemen en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Stovita buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 17 – Garanties

 1. Stovita staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels en/of voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. De garantie strekt nooit verder dan hetgeen door de fabrikant is aangegeven.
 2. De hierboven genoemde garantie geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. Stovita is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Koper en voor (adviezen over) het gebruik of de toepassing van de producten.
 3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Stovita de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, naar keuze van Stovita, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds om de vervangen zaak aan Stovita te retourneren en de eigendom aan Stovita te verschaffen.
 4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Stovita, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is, of blootgesteld zijn aan abnormale omstandigheden of in strijd met de aanwijzingen van Stovita heeft behandeld.
 5. Indien de door Stovita verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot die welke door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.

Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid.

 1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Stovita leidt tot aansprakelijkheid van Stovita, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of er anderszins schade is ontstaan. Het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt zich in elk geval tot een maximum van € 1.000,- per gebeurtenis per jaar.
 2. Stovita is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Stovita geleverde diensten en/of producten.
 3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Stovita per gebeurtenis uitkeert, dan wel tot het bedrag dat Stovita inzake de gebeurtenis daadwerkelijk op derden kan verhalen.
 4. Stovita is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 5. Stovita is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.
 6. Stovita staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Stovita verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Stovita sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
 8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Stovita vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Stovita binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 19 – Geheimhouding

 1. Stovita en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Stovita op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Stovita zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Stovita niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Stovita en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 20 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Stovita berusten uitsluitend bij Stovita en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Stovitarustente openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stovita. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Stovita opgeleverde zaken, dient Stovita expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Stovita rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
 4. Indien Opdrachtgever een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Stovita vaststelt, of anderszins een vermoeden heeft van een (mogelijke) inbreuk op de IE-rechten en auteursrechten, stelt Opdrachtgever Stovita hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 5. Indien Opdrachtgever een inbreuk maakt op de IE- en auteursrechten van Stovita, is Opdrachtgever direct een opeisbare (schade)vergoeding verschuldigd van € 1.000,- euro per inbreuk met verhoging van € 250,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 21 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Stovita geleverde zaken, blijven eigendom van Stovita totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Stovita gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Stovita zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Stovita zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Stovita of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Stovita zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Stovita heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Stovita. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Stovita de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen leveren aan Opdrachtgever.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Stovita worden vergoedt door Opdrachtgever.

Artikel 22 – Dossier en inzage

 1. Indien Opdrachtgever ervoor kiest om een dossier door Stovita te laten bijhouden over het verloop van de behandelingen, kan dit slechts indien dit expliciet is overeengekomen.
 2. Het bijhouden van het dossier gebeurd conform de overeengekomen frequentie, honorering en werkwijze zoals in de overeenkomst omschreven.
 3. Het recht op inzage van het dossier is uitsluitend van toepassing op de betrokkene. Indien Opdrachtgever, zijnde een werkgever inzage van het dossier wenst, dient de betrokkene hiervoor uitdrukkelijke schriftelijk toestemming voor deze specifieke situatie te verlenen aan Opdrachtgever.

Artikel 23 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Stovita verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Stovita van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Stovita voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Stovita verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 24 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Stovita of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@stovita.nl met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Stovita de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Stovita zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 25 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Stovita en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Stovita kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Stovita en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland.
/